ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Договор за достъп до Интернет

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

Настоящите правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до Интернет са в изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/2120, от 25.11.2015 г., за определяне на мерки, гарантиращи достъпа до отворен интернет и се прилагат за всички договори, които Омега-Нет ООД сключва със свои Абонати – физически и юридически лица на услугата Достъп до Интернет, самостоятелно или в пакет с други електронно съобщителни услуги. Настоящите правила и мерки са в съответствие и с приложимите Общи условия на договора с крайни потребители на Омега-Нет ООД.

Тези правила и мерки обвързват Омега-Нет ООД в отношенията му с крайни потребители – физически или юридически лица, относно услугата достъп до интернет на основание сключен индивидуален договор, като всеки един заинтересуван потребител има право и би могъл да се позове и да препрати към тях по повод отношенията си с Омега-Нет ООД.

  1. Омега-Нет ООД се задължава да изпълнява задълженията си по предоставяне на услугата, при спазване на настоящите правила и мерки и при стриктно спазване на всички нормативни изисквания относно управлението на трафика и поддържането на качеството на услугата. Услугата се предоставя по технология FTTB, FTTH и/или LAN свързаност. Ползването на услугата не е обвързано с ползване на крайни далекъсъобщителни устройства, предоставени от Омега-Нет ООД. Абонатите могат да ползват далекъсъобщителни устройства, съответстващи на изискванията към тях в Закона за техническите изисквания към продуктите и на техническите спецификации на интерфейсите за свързване, публикувани на www.omega-net.bg
  2. С публикуване на настоящите правила и мерки в страницата на Омега-Нет ООД www.omega-net.bg,    Омега-Нет ООД информира абонатите, че предоставя услугата достъп до интернет със следните рекламирана, максимална, минимална и обичайно налична скорост:

Определения:

рекламирана скорост – скоростта, рекламирана от Омега-Нет ООД в каналите за маркетинг, оферти, уеб страницата www.omega-net.bg

максимално скорост- максимална скорост е скоростта, която Абонатът може да очаква да получи за определен период от време

минимална скорост – най-ниската скорост, която Абонатът може да получи по договора за достъп до Интернет

обичайно налична скорост – обичайно налична скорост е скоростта, която абонатът следва да очаква да получава през по-голямата част от времето при достъпа си до услугата

Рекламирани скорости – тарифни планове Download/UploadМаксимална скорост Download/UploadМинимална скорост Download/UploadОбичайно достижима скорост Download/Upload
30/10Mbps30/10Mbps6/2Mbps24/8Mbps
60/20Mbps60/20Mbps15/4Mbps48/16Mbps
100/50Mbps95/45Mbps30/9Mbps76/36Mbps

*обявените скорости са към българското и международното интернет пространство и са в мегабити

  • Скоростите и качеството на услугата за достъп до интернет зависят от типа използвана технология; вида на ползваното крайно устройство; едновременно ползване на услугата от няколко крайни устройства; ползване на услугата в пакет с други услуги, оптимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато тази оптимизация е нужна, за да се изпълнят изискванията за определено ниво на качество на тези други услуги, различни от достъпа до интернет; други фактори влияещи на скоростта;
  1. При предоставяне на услугата достъп до интернет, Омега-Нет ООД не ограничава правата на крайните потребители и се задължава да третира еднакво целия трафик, без дискриминация, ограничения и намеса, независимо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъпа или което е разпространено, предоставените или използвани приложения и услуги, и използваните крайни устройства. Извън това Омега-Нет ООД, при спазване на всички нормативни изисквания на вътрешното законодателство и правото на ЕС, може да прилага разумни мерки за управление на трафика при спазване на принципите на прозрачност, недискриминационност, пропорционалност, съгласно Регламент (ЕС) 2015/2120 от 25.11.2015 г. Разумни мерки за управление на трафика са тези, чието прилагане осигурява ефективното използване на ресурсите на мрежата, оптимизира цялостното качество на предаването и допринася за подобряване на услугата за потребителите.
  2. Омега-Нет ООД няма да предприема мерки за управление на трафика, надхвърлящи посочените в Член 3 параграф 2 от Регламента разумни мерки, в това число – да блокира, да забавя, да променя, да ограничава, да влошава качеството, да упражнява намеса или наблюдение в специфично съдържание, приложения или услуги, с изключение на случаи, когато това е необходимо и докато трае необходимостта: 1) С цел спазване на закона и действащото национално законодателство, както и правото на ЕС, действащо на територията на Република България, както и с цел спазване на актове на държавни, съдебни или други органи на държавна власт; 2) С цел запазване на сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните услуги; 3) С цел за предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствия от извънредни или временни претоварвания на мрежата. 4)превенция и възстановяване на мрежата от кибер и хакерски атаки и злоумишлен трафик . В този случай Омега-Нет ООД може временно/докато трае необходимостта /за времето на атаката и разумен кратък интервал след нея с цел предпазване от повторна атака / да блокира /ограничава портове/протоколи
  3. Изброените, като изключения в клауза 4. мерки за управление на трафика може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на потребителите – физически лица, съобразно приложимото право. Мерките за управление на трафика може да обхващат обработване на лични данни, единствено, ако това обработване е необходимо и пропроционално за постигане на посочените по-горе цели, но при спазване на разпоредбите на вътрешното законодателство, както и в съответствие с разпоредбите на правото на ЕС, в това число и с тези на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Директива 2002/58/ЕО на Европейски парламент и на Съвета;
  4. Омега-Нет ООД има право свободно да предлага услуги, различни от услугата – достъп до интернет, които са опитимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато това оптимизиране е необходимо, за да се изпълнят изискванията за определено ниво на качеството на съдържанието, приложенията или услугите. 
  5. Aбонатът има право да прекрати договора без да дължи неустойки с писмено предизвестие

в случай на значително и непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните и договорените показатели за скорост на интернет услугата, установено с одобрен от Комисия за регулиране на съобщенията механизъм за наблюдение, като несъответствието трябва да е предизвикано от Омега-Нет ООД ООД. Процедурата по разваляне на договора по настоящия член може да стартира след подаване от страна на Абоната на предизвестие до Оператора, в което посочи в какво се състои неизпълнението и даде подходящ срок за отстраняването му. В случай, че Омега-Нет ООД не е изпълнило задължението в подходящия срок, договорът ще бъде прекратен.

1 thought on “ПРИЛОЖЕНИЕ 1”

  1. fun88 ถอนเง น นาน ไหม เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการการเข้าสู่ระบบทันใจและปลอดภัยสำหรับการเดิมพันกีฬาและคาสิโนสดทุกวันที่ไม่ควรพลาด. ถ้าคุณกำลังมองหาประสบการณ์การเดิมพันที่น่าตื่นเต้นและเพลิดเพลิน ทางเลือกที่ดีที่สุดคือ fun88.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *